O nás

Hlavným cieľom našej školy nie je špecializovať sa v jednej oblasti, ale kladieme dôraz na všestranný rozvoj dieťaťa, cieľavedomú a systematickú edukáciu, kvalitnú predprimárnu prípravu na bezproblémový vstup detí do základnej školy.

Zameranie školy vychádza z úspešných  tradičných školských podujatí i aktivít a výsledkov detí v súťažiach organizovaných rôznymi spoločenskými a vzdelávacími organizáciami. Premyslene budujeme svoj areál tak, aby poskytol deťom všestranné využitie a pestré možnosti na zmysluplne strávený čas v MŠ. Priestranný areál využívame na športové a pohybové aktivity, vzdelávacie aktivity, kreatívne a relaxačné činnosti. Jednotlivé hracie zóny sú tematicky zamerané, ale navzájom poprepájané. Deti sa môžu realizovať v „Babičkinej záhrade“, vo „Farbičkove“, vystúpiť na „Mount Ernest“, či navštíviť „Ostrov pokladov“.

SPOKOJNÉ DIEŤA = SPOKOJNÝ RODIČ = SPOKOJNÝ PEDAGÓG

Naša materská škola:

 • vytvára podmienky na komplexný a harmonický rozvoj detí s ohľadom na vekové a individuálne osobitosti, so zameraním na zdravý životný štýl a s akcentom na športotužovaniezdravé stravovanieenvironmentálne cítenie a kreativitu,
 • podporuje deti s nadaním prostredníctvom individuálneho prístupu pedagógov, účasťou v rôznych súťažiach,
 • vytvára vlastné edukačné projekty k vzdelávacím oblastiam učebných osnov, prostredníctvom ktorých môžu pedagogickí zamestnanci i deti vstupovať do edukačného procesu kreatívne, s novými a progresívnymi formami a metódami práce,
 • pripravuje aktivity s orientáciou na spoluprácu rodiča a dieťaťa (tvorivé dielne, športové podujatia, výlety…).

Zmyslom našej práce je vytvorenie materskej školy:

 • do ktorej deti rady chodia, kde si vzájomne pomáhajú,
 • kde učiteľky majú priateľský vzťah k deťom a rodičom,
 • kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa,
 • kde sa dieťa rozvíja v podnetnom a priateľskom prostredí,
 • kde je priestor pre smiech, zábavu a dobrú náladu,
 • kde je možnosť pre dieťa rozvíjať svoje zručnosti a nadanie,
 • kde sa ponúkajú deťom i rodičom nadštandardné aktivity v oblasti zdravia, športu, tvorivosti a zručností,
 • kde sa deti budú hrať v estetickom a bezpečnom prostredí,
 • kde sa rodičia aktívne a iniciatívne zapájajú do projektov a aktivít školy,
 • kde rodičia sú partnermi učiteliek vo vzájomnom pôsobení na dieťa,
 • kde si deti uvedomujú mimoriadnu hodnotu zdravia, zdravého životného štýlu a pozitívnych medziľudských vzťahov.