Okruh zamerania

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
pohyb a šport, otužovanie, zdravé stravovanie

Správne pohybové návyky, stereotypy budované v predškolskom veku sa stávajú základom pre celý život a sú v značnej miere i prevenciou civilizačných chorôb pohybového aparátu v detskom i v dospelom veku. MŠ vplýva na prevenciu systematickou starostlivosťou o svoje zdravie, zdravý rast a správny vývoj detského organizmu pravidelným pitným režimom, konzumáciou zdravej stravy, otužovaním a športovaním.

Pohyb je jednou zo základných potrieb dieťaťa. Pohybové a športové aktivity sú denne realizované takmer vo všetkých organizačných formách. Skvelé podmienky poskytuje náš školský dvor, ktorý je na takéto aktivity náležite prispôsobený a postupne ho revitalizujeme. Na elementárnej úrovni  rozvíjame u detí špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti so zameraním na atletiku, gymnastiku, loptové hry, plávanie, lyžovanie.

Otužovanie realizujeme denne pobytom na čerstvom vzduchu, týždenným pobytom detí v škole v prírode vo vysokohorskom prostredí, výletmi do blízkeho i vzdialenejšieho okolia (i s rodičmi). Špecifickým je otužovanie vodou počas predplaveckej prípravy pre prihlásené deti a snehom – hry so snehom, Snehuliacka výprava, zimná vychádzka s prvkami brannosti, základné lyžiarske zručnosti.

    Pitný režim je zabezpečený prostredníctvom školskej jedálne a výdajníkmi stolovej vody umiestnenými v každej triede. Deti majú možnosť sa kedykoľvek napiť.

     Zdravé stravovanie v súlade s platnými normami realizujeme v spolupráci so školskou jedálňou. Výnimkou nie sú ani aktivity zamerané na edukáciu k správnym stravovacím návykom a ochrane zdravia, ako napr. Týždeň zdravia, Deň mlieka, Svetový deň výživy.

KREATIVITA

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sa snažíme odbúrať tradičné strnulé myslenie, procesy a nahradiť ich aktivitami zameranými tak, aby boli deti otvorené, uvoľnené a ľahko vymýšľali a tvorili, aby bola podporená ich fantázia a nápady. Usilujeme sa pripraviť pre deti podnetné prostredie, v ktorom sa dokážu optimálne rozvíjať tvorivé schopnosti jednotlivcov. Dávame priestor pre spontánnosť, aktivitu a iniciatívu detí.

Organizujeme tvorivé dielne pre rodičov a deti. V jesennom období „čarujeme“ s darmi prírody, v zimných a jarných mesiacoch sa priaznivci z radov rodičov so svojimi deťmi stretávajú v Jašidielňach. V hrách a vo vzdelávacích aktivitách podporujeme prirodzenú túžbu detí po estetickom zážitku prostredníctvom literárno-dramatických, hudobno-pohybových a výtvarných činností. Umožňujeme deťom naplno rozvinúť a uplatniť svoju predstavivosť, obrazotvornosť, či estetickú orientáciu s prihliadnutím na individualitu každej osobnosti. Deti reprezentujú MŠ a dosahujú pekné výsledky v recitačných, speváckych a výtvarných súťažiach.

ENVIRONMENTÁLNA ANGAŽOVANOSŤ

Materská škola je „domček“ s oknami a bránou do sveta poznania, bádania, skúmania, experimentovania. Dáva deťom príležitosť poznávať bezprostredný i vzdialený svet, jeho pestrosť, farebnosť, odlišnosti, podobenstvá. Stimuluje u detí schopnosť vnímať a pozorovať rôzne spoločenstvá – prírodné: rastlinné i živočíšne; ľudské i nehmotné. Spolu s krásou prírody ide ruka v ruke aj odvrátená strana zásahov človeka do prírody a krajiny. Tematika environmentálneho cítenia a angažovanosti je významným formatívnym determinantom komplexného rozvoja osobnosti dieťaťa.

Vedieme deti k ochrane prírody, triedeniu odpadu, šetreniu s vodou, energiami. Pravidelne oslavujeme Deň Zeme zábavno-náučnými aktivitami, v ktorých deti majú možnosť používať všetky svoje zmysly, poznávať zvieratká, rastliny, kolobeh vody v prírode, robia pokusy s prírodninami. Každá trieda má svoju hriadku, do ktorej má možnosť zasadiť si rôzne rastlinky a pozorovať ich pri raste a následne ochutnať plody. V zime deti prikrmujú vtáky do kŕmidiel inštalovaných v areáli školy.

V spolupráci s Správou národného parku Slovenský kras v Brzotíne realizujeme rôzne ekovýchovné programy.

Zážitkové učenie a aktivity zanechávajú v deťoch trvalú stopu a preto sú jednou z najdôležitejších foriem výchovno-vzdelávacej činnosti.

AKTIVITY A PROJEKTY

Beh na Mount Ernest
Modrý majáčik
Týždeň zdravia
Európsky týždeň športu
Moje mesto
Kamarátka hviezdička
Týždeň s Dopraváčikom
Predplavecká príprava

Pobyt v škole v prírode
Bystrá hlavička
Malá logická olympiáda
Knižný box
Knižka pod vankúš
Maxi leporelo
Týždeň detskej radosti
Dentalalarm

Dorotka a jej priatelia
Sférické kino v MŠ
Jašidielňa
Korčuľovanie detí s rodičmi
Výlety detí s rodičmi
Environmentálne workshopy pre deti
Deň rodiny
Výchovné koncerty