2% zaplatenej dane z príjmov

ČO SÚ TO 2%?

Pre niekoho nič, pre nás veľmi veľa…
Ak sa budete rozhodovať o poukázaní sumy do výšky 2% Vašej zaplatenej dane z príjmov za rok 2021, uchádzame sa o Vašu priazeň.
2% pre našu materskú školu znamenajú prejavenie dôvery a podporu rozvíjania našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%.

Ď A K U J E M E !

V kalendárnom roku 2021 je oprávneným prijímateľom darovaných 2% pre našu materskú školu:

Prijímateľ: Naša škôlka – Rožňava
Sídlo: Rožňava, 048 01, Ul. Ernesta Rótha 518/4
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42252555

ĎAKUJEME VŠETKÝM FYZICKÝM OSOBÁM I PRÁVNICKÝM SUBJEKTOM, RODIČOM, STARÝM RODIČOM, PRIATEĽOM NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, ZNÁMYM I NEZNÁMYM, ZA POSKYTNUTÉ 2% Z DANE Z PRÍJMU V KALENDÁRNOM ROKU 2021.

TIETO FINANČNÉ PROSTRIEDKY BUDÚ VYUŽITÉ:

V súlade s § 50 Zákona o dani z príjmov sa prostriedky poukázané pre našu materskú školu využívajú na:
ochranu a podporu zdravia detí (aktivity a projekty, podpora bezpečného prostredia MŠ, zdravého životného štýlu…)
podporu a rozvoj telesnej kultúry a športu detí (inovácia telovýchovného náradia a náčinia, aktivity a projekty pre rozvoj pohybových schopností detí…)
podporu vzdelávania (modernizácia učebných pomôcok, zabezpečenie pomôcok pre inovatívne trendy vo výchove a vyučovaní, podpora rozvoja kľúčových kompetencií detí, aktivity a projekty na rozvoj kognitívnych kompetencií, tvorivosti, počítačovej gramotnosti…)
ochranu a tvorbu prostredia MŠ (revitalizácia areálu MŠ, vybavenie šk. dvora, tried…).

V sekcii PRE RODIČOV – TLAČIVÁ sú k dispozícii súbory na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti