Aktivity

 • tematické vychádzky s cieľom rozšíriť poznatky detí z rôznych oblastí, napr. do Baníckeho múzea, prírodovednej expozície múzea, do hvezdárne, pekárne, stolárskej dielne,  na stanicu hasičského a záchranného zboru, do galérie…
 • výtvarné tvorivé dielne rodičov a detí
 • rôzne športové aktivity
 • Šarkaniáda
 • Logik – zábavno-vedomostné dopoludnie
 • Bystrá hlavička – matematika a logika zábavne i vážne
 • Olympijský týždeň
 • Týždeň zdravia
 • Týždeň detskej radosti
 • prednes poézie a prózy
 • posedenie pri ľudovej piesni
 • oslavy Dňa matiek
 • Deň rodiny
 • karneval
 • výstavky prác z výtvarných a pracovných aktivít
 • aktivity k predčitateľskej gramotnosti
 • návštevy predškolákov na oddelení detskej literatúry a hudobnom oddelení Gemerskej knižnice P. Dobšinského
 • základy počítačovej gramotnosti
 • predplavecká príprava
 • pobyt detí v škole v prírode….. a mnohé ďalšie
 • podujatia v spolupráci so:  ZŠ Ulica pionierov, ZŠ Zlatá ul., ZŠ Zakarpatská ul., Základnou umeleckou školou,  Gemerským osvetovým strediskom,  ŠOP Správa NP Slovenský kras v Brzotíne, Centrom voľného času, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie…