Informácie pre rodičov

POPLATKY V MATERSKEJ ŠKOLE

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ materskej školy, t. j. Mesto Rožňava, v zmysle platnej legislatívy SR a uznesenia všeobecne záväzného nariadenia  Mestského zastupiteľstva mesta Rožňava, s účinnosťou od 01.11.2016. Tento poplatok sa uhrádza vopred – do 10. dňa v  kalendárnom mesiaci.

Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej  mestom v celodennej prevádzke:
– dieťa do 3 rokov veku: 50 €
– dieťa od 3 r. veku s trvalým bydliskom v meste Rožňava: 25 €
– dieťa od 3 r. veku s trvalým bydliskom v inej obci: 50 € 

Poplatok za dieťa počas doby adaptačného alebo diagnostického pobytu: 15 € (maximálne však 3 mesiace)

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.

Poplatok za MŠ sa uhrádza na účet číslo:
IBAN: SK39 0200 0000 0016 5053 1457,
variabilný symbol: 0022300210,
špecifický symbol: mmrrrr (mesiac/rok),
správa pre prijímateľa: meno dieťaťa,

prevodným príkazom na účet, alebo
– trvalým príkazom,
– poštovou poukážkou.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (to znamená od 31 vymeškaných dní) z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

Stravná jednotka na deň je 1,60 €. 
Strava sa uhrádza na účet číslo:
IBAN: SK14 0200 0000 0016 4631 0758 
 variabilný symbol: mmrrrr (mesiac/rok),
 správa pre prijímateľa: meno dieťaťa. 
 Spôsob úhrady  –  tak ako v prípade poplatku za MŠ.
Tento poplatok je potrebné uhradiť do 20. dňa v kalendárnom mesiaci.

LETNÉ PRÁZDNINY

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená minimálne na 3 – 4  týždne – podľa harmonogramu zriaďovateľa školy, z hygienických dôvodov (upratovanie a dezinfekcia priestorov a hračiek) a z dôvodu čerpania dovoleniek zamestnancov školy. O prevádzke školy počas letných prázdnin sú rodičia vopred informovaní, spravidla v mesiaci máj. V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať inú MŠ v meste, určenú zriaďovateľom. Zákonní zástupcovia detí písomne vyjadria svoj záujem o prevádzku počas školských prázdnin – na hárky vyložené v detských šatniach príslušných tried. O prevádzke školy počas ostatných školských prázdnin rozhodne zriaďovateľ v súčinnosti s riaditeľkou školy, na základe písomne prejaveného záujmu rodičov o dochádzku detí počas príslušných prázdnin.

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Materská škola je v prevádzke od 6.30 h do 16.30 h.
Od 1. septembra 2020 do odvolania sa „zberná trieda“ ruší v súlade s pokynmi ministerstva školstva. Všetky triedy budú v prevádzke od 6.30 do 16.30 h. Pre školský rok 2021/22 upravujú prevádzku školy pokyny riaditeľky školy vypracované v zmysle Školského semaforu vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 17.8.2021. Jednému z rodičov zapísaných detí boli  pokyny platné od 1.9.2021 odoslané na e-mailovú adresu.
V zmysle školského poriadku sa deti privádzajú do materskej školy do 8.00 h.

PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ

Prevádzka MŠ môže byť:

  • dočasne prerušená zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí, alebo ktoré môžu spôsobiť závažné škody, v čase pandémie v zmysle pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy; z dôvodu problémov s dodávkou energií a vody, z úsporných dôvodov na základe pokynu zriaďovateľa v čase školských prázdnin,
  • obmedzená z dôvodu vyššej absencie detí kvôli chorobnosti, alebo v čase školských prázdnin, z úsporných dôvodov na základe pokynu zriaďovateľa, v čase pandémie v zmysle pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zriaďovateľa školy, prípadne z iných relevantných príčin. Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom určí, v ktorých triedach a v akom časovom horizonte bude prevádzka školy v obmedzenom režime prebiehať.

VYHLASOVANIE DETÍ

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 h v deň neprítomnosti dieťaťa vedúcej školskej jedálne: 058/734 47 74. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá.
Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti (najlepšie e-mailom).
Neprítomnosť dieťaťa, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch môže škola vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
Ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce dni, predloží zákonný zástupca dieťaťa potvrdenie od lekára. V čase pandémie sa neprítomnosť dieťaťa ospravedlňuje v zmysle aktualizovaných pokynov ministerstva školstva (dostupné na www.minedu.sk).

DENNÝ PORIADOK

Zohľadňuje vývinové potreby detí, striedanie pohybových, rozumových, estetických a pracovných činností, dodržiavanie správnej životosprávy, psychohygieny.
 

ODPORÚČAME:

– dieťa vhodne pripraviť a motivovať na vstup do materskej školy,
– obliekať deti pohodlne, aby sa cítili voľne, nemuseli myslieť na to, že sa zašpinia,
– venovať pozornosť prezúvkam – s pevnou pätou a vhodnou podrážkou,
– veci detí označiť menom,
– akýkoľvek problém, nejasnosť konzultovať s učiteľkami v triede tak, aby bol zabezpečený komfort detí,
– načúvať a zamýšľať sa nad radami a pripomienkami učiteliek – ide nám o spoločnú vec – spokojné a šťastné deti,
– nájsť si dostatok času aspoň pri preberaní dieťaťa z materskej školy a podporovať deti v samostatnosti: v obliekaní, obúvaní, udržiavaní poriadku vo svojej skrinke.