Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v súlade s § 3  vyhlášky č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č.308/2009 Z. z..

Termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy je spravidla v mesiaci máj.

Vzhľadom na súčasnú spoločenskú a zdravotnú situáciu presný termín zápisu bude uverejnený včas na webovom sídle MŠ a sociálnej sieti.

Forma a presné pokyny k prijímaniu žiadostí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/21 budú upresnené neskôr.

Žiadosť o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie je rodičom k dispozícii u riaditeľky MŠ, alebo na webovom sídle mesta Rožňava, alebo:  tu

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o povinnom očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast. Žiadosť podaná bez tohoto potvrdenia nie je kompletná a nebude akceptovaná.
Pri odovzdávaní žiadosti predkladá zákonný zástupca riaditeľke k nahliadnutiu rodný list dieťaťa a občiansky preukaz za účelom overenia uvedených údajov.
Materská škola nevytvára poradovník podľa času podania žiadosti, ku žiadostiam sa pristupuje rovnocenne.
Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka v zmysle platnej legislatívy najneskôr do konca júna.

Ak to umožňuje kapacita a sú vytvorené potrebné vhodné podmienky, do MŠ môže byť prijaté aj dieťa ľahko mentálne a zmyslovo postihnuté, deti s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami správania. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a dokladmi o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Prijatiu dieťaťa do MŠ môže predchádzať adaptačný pobyt po dohode rodiča s riaditeľkou školy.
Za účelom rezervovania miesta pre dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, oznámi jeho zákonný zástupca riaditeľke MŠ vopred svoj zámer a rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke školy do 15. mája.

PODMIENKY PRIJATIA – Prednostne sa prijímajú:

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (1 rok pred nástupom do I. ročníka ZŠ),
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú.

Deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade, ak to dovolí kapacita školy a dieťa spĺňa kritériá uvedené v školskom poriadku, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami prijatia. Do MŠ nie sú prijímané deti s plienkami. Ak dieťa nenastúpi do materskej školy v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí, je potrebné kontaktovať riaditeľku MŠ.