Prijímanie detí do materskej školy

Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v súlade s § 3  vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky  č. 308/2009 Z. z.

Termín prijímania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy je spravidla v mesiaci máj.

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na  školský rok  2020/2021  sa uskutoční  v termíne od 11. mája 2020 do 15. mája 2020.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti na predprimárne vzdelávanie zákonného zástupcu.

Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie je možné stiahnuť a vytlačiť z webového sídla Mesta Rožňava, alebo si žiadosť osobne vyzdvihnúť na vrátnici Mestského úradu, alebo stiahnuť TU

SPÔSOB DORUČENIA vyplnenej žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa je možný nasledovnými spôsobmi:

  • písomne poštou na adresu materskej školy:                                                           Materská škola, Ernesta Rótha 518/4, 048 01 Rožňava
  • elektronickou formou na emailovú adresu materskej školy: ms.erotha@roznava.sk
  • osobne na vrátnici Mestského úradu v Rožňave (v označenej obálke „Žiadosť o prijatie do MŠ“ s uvedenou adresou konkrétnej materskej školy).

Vyzdvihnutie aj doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie realizované osobne na Mestskom úrade,  je bez prítomnosti detí a s dôrazom na dodržiavanie hygienicko- epidemiologických opatrení k aktuálnej situácii Covid-19.

  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v čase zápisu nevyžaduje, potrebné je ho doložiť dodatočne, do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do materskej školy. Ak zákonný zástupca dieťaťa nepriloží potvrdenie o jeho zdravotnom stave dodatočne, toto dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
  • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v čase zápisu sa nevyžaduje predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne potvrdenie  o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie nepriloží, toto dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Zákonný zástupca bude upovedomený o prevzatí jeho žiadosti  v termíne do 10. júna 2020.

Zákonným zástupcom bude rozhodnutie o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa doručené spôsobom, ktorý zákonný zástupca uvedie v žiadosti.

Za účelom rezervovania miesta pre dieťa s odkladom povinnej školskej dochádzky, oznámi jeho zákonný zástupca riaditeľke MŠ svoj zámer do 15. mája a rozhodnutie (resp. kópiu rozhodnutia) o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke MŠ bezprostredne po doručení od riaditeľstva príslušnej základnej školy.

PODMIENKY PRIJATIA – Prednostne sa prijímajú:

  • deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (1 rok pred nástupom do I. ročníka ZŠ),
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú.

Deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade, ak to dovolí kapacita školy a dieťa spĺňa kritériá uvedené v školskom poriadku, ako aj v súlade s ďalšími podmienkami prijatia.

Do MŠ nie sú prijímané deti s plienkami.

Ak dieťa nenastúpi do materskej školy v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí, je potrebné kontaktovať riaditeľku MŠ.