Prijímanie detí do materskej školy

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti podľa § 59 a 59a školského zákona. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku.

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na  školský rok  2023/2024  sa uskutoční  od 2.5. – 5.5.2023.

Podrobné pokyny k zápisu detí na školský rok 2023/24: 

https://www.roznava.sk/zapis-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskych-skol-ktorych-zriadovatelom-je-mesto-roznava-v-skolskom-roku-20232024-a566-12258

Do materskej školy sa prijímajú deti vždy len na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „žiadosť“). Zákonný zástupca spolu so žiadosťou predkladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní dieťaťa. Žiadosť bez potvrdenia od pediatra a bez informácie o očkovaní dieťaťa nebude akceptovaná.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením o jeho zdravotnej spôsobilosti absolvovať predprimárne vzdelávanie.

Formulár žiadosti na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/24 je možné stiahnuť a vytlačiť z webového sídla Mesta Rožňava, vypísať elektronicky – možnosti sú uverejnené v aktuálnych pokynoch.

https://www.roznava.sk/files/2023-04-20-090948-form_MS_RV_2022-

akti__vny.pdf

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ sa uskutoční 27.4.2023, pre nových záujemcov od 10 – 11.30 h.

Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len „ŠVVP“), zákonný zástupca k žiadosti predloží:

  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
  • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti).

Prijímanie detí so ŠVVP do materskej školy je možné, ak má škola vytvorené vhodné potrebné podmienky.

PODMIENKY PRIJATIA

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné
  • deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania
  • súrodenci detí, ktoré už MŠ navštevujú

Deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú iba v prípade, ak je v materskej škole voľná kapacita a ak sú vytvorené všetky potrebné podmienky. Deti mladšie ako dva roky sa do materskej školy neprijímajú.

Do MŠ nie sú prijímané deti s plienkami.

Ak dieťa nenastúpi do materskej školy v termíne uvedenom na rozhodnutí o prijatí, je potrebné kontaktovať riaditeľku MŠ.