Stravovanie

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.
Pedagogické zamestnankyne vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Podľa želania rodičov deti prikrmujú.
Jedálny lístok je zostavovaný podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR, podľa odporúčaných výživových dávok potravín zohľadňujúcich vek detí.
V stravovaní sú uprednostňované zdravé jedlá, dostatok zeleniny, ovocia, mliečnych výrobkov.
Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa v každej triede.

Denný poplatok za jedno odobraté jedlo sa uskutočňuje v zmysle VZN o zabezpečení stravovania, schváleného na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa  30.01.2020 uznesením č. 5/2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. marca 2020.

Rozpis ceny stravného lístka pre dieťa v MŠ v celkovej sume 1,60 €:

desiata = 0,36 €     –     obed = 0,85 €     –     olovrant = 0,24 €
– čiastočná úhrada režijných nákladov na jeden deň  = 0,15 €

Réžia sa pre neprítomnosť v MŠ neodpočítava.

Zákonný zástupca dieťaťa dostane na úhradu zvlášť poštovú poukážku na stravné a zvlášť na réžiu.

Strava sa uhrádza na účet číslo:
IBAN: SK14 0200 0000 0016 4631 0758,
peňažný ústav: Všeobecná úverová banka,
variabilný symbol: mmrrrr (mesiacrok),
správa pre prijímateľa: meno dieťaťa.

Strava sa uhrádza 1 mesiac vopred, do 20. dňa v mesiaci. 

Zo stravy sa deti vyhlasujú výlučne u vedúcej školskej jedálne deň vopred alebo do 8.00 h v deň neprítomnosti dieťaťa: telefonicky, e-mailom na adresu školskej jedálne, prípadne osobne. Ak rodič nevyhlási svoje dieťa zo stravy do 8.00 h, uhrádza za daný deň plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá.

Dieťa MŠ  v hmotnej núdzi a dieťa predškolák má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ a odoberie prihlásený obed. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady – cenu stravného lístka celkom.

Naša materská škola je zapojená do celoslovenského projektu ŠKOLSKÉ MLIEKO.

kontakt – školská jedáleň:
telefónne číslo: 058/ 734 47 74, e-mail: sj.erotha@roznava.sk