Stravovanie

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne.
Pedagogické zamestnankyne vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stolovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Podľa želania rodičov deti prikrmujú.
Jedálny lístok je zostavovaný podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR, podľa odporúčaných výživových dávok potravín zohľadňujúcich vek detí.
V stravovaní sú uprednostňované zdravé jedlá, dostatok zeleniny, ovocia, mliečnych výrobkov.
Pitný režim je zabezpečený počas celého dňa v každej triede.

Denný poplatok za jedno odobraté jedlo je 1,47 €, z toho:

desiata = 0,34 €     –     obed = 0,80 €     –     olovrant = 0,23 €
– čiastočná úhrada režijných nákladov = 0,10 €

Strava sa uhrádza na účet číslo:
IBAN: SK14 0200 0000 0016 4631 0758,
peňažný ústav: Všeobecná úverová banka,
variabilný symbol: mmrrrr (mesiacrok),
správa pre prijímateľa: meno dieťaťa.

Strava sa uhrádza 1 mesiac vopred, do 20. dňa v mesiaci.

Zo stravy sa deti vyhlasujú výlučne u vedúcej školskej jedálne deň vopred alebo do 8.00 h v deň neprítomnosti dieťaťa: telefonicky, e-mailom na adresu školskej jedálne, prípadne osobne. Ak rodič nevyhlási svoje dieťa zo stravy do 8.00 h, uhrádza za daný deň plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle poberá.

Naša materská škola je zapojená do celoslovenského projektu ŠKOLSKÉ MLIEKO.

kontakt – školská jedáleň:
telefónne číslo: 058/ 734 47 74, e-mail: sj.erotha@roznava.sk